PHƯỜNG HÀ LẦM TĂNG CƯƠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2024

Sáu tháng đầu năm 2024, UBND phường Hà Lầm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng hóa với mục đích đảm bảo kịp thời có hiệu quả. Căn cứ vào tình hình chính trị ở địa phương và từng đối tượng cụ thể, việc tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các Hội nghị của phường, các cuộc họp của tổ dân, khu phố với các đối tượng tuyên truyền phong phú, phù hợp như lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phường; người hoạt động không chuyên trách; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu trưởng, trưởng các chi hội đoàn thể ở khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn phường.

UBND phường tăng cường thông tin, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân các văn bản luật, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; áp dụng đầy đủ, linh hoạt các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn phường. Tập trung biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tổ chức hội nghị PBGDPL trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên cổng/trang Thông tin điện tử...); bố trí đầy đủ nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.- Tập trung tuyên truyền, PBGDPL các văn bản Luật được thông quan tại kỳ họp thứ VI và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa VX như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;  Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; văn bản, quy định liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về xử lý, phòng chống tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thi hành án hình sự, dân sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; đất đai; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến chủ đề công tác năm của Tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng do tỉnh, thành phố, phường ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại chương trình tập huấn, tuyên truyền

Tuyên truyền 9 Luật, 12 Nghị quyêt mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 và các Văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị cũng tuyên truyền về chống mất cân bằng giới tính khi sinh; Cập nhật kiến thức và hướng dẫn các kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Phòng, chống tội phạm trộm cắp; Những điểm mới của Luật căn cước…

 Tuyên truyền cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, hướng dẫn các kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông

 UBND phường thực hiện tuyên truyền cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường thực hiện thanh toán và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn phường Hà Lầm giai đoạn 2024 - 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt cho các hoạt động có thanh toán, chi trả tiền lồng ghép với các hoạt động truyền thông về chế độ chính sách và các nội dung về chuyển đổi số. Thông qua việc sử dụng hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh và khai thác hiệu quả sử dụng của tủ sách pháp luật, treo băng zôn; thường xuyên biên soạn bản tin pháp luật, kịp thời đưa tin giúp cán bộ nhân dân nắm bắt kịp thời những văn bản mới, chính sách mới của Nhà nước và quy định mới của pháp luật. Việc sử dụng loa truyền thanh được phát huy tối đa, tăng thời lượng, chất lượng phát thanh đến các khu phố, tổ dân.

Tuyên truyền cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường thực hiện thanh toán và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Biên soạn, phát hành 55 tin bài pháp luật tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của phường; về phòng chống tham nhũng, lãng phí; về xử phạt trong lĩnh vực chứng thực; về xử phạt trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình; về xử phạt trong lĩnh vực hành chính Tư pháp; mười điểm mới của Luật căn cước…Tổ chức lồng ghép với các cuộc hợp tuyên truyền 04 buổi/Hội nghị tuyên truyền Luật (Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật hòa giải, Luật bình đẳng giới, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật Hộ tịch, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới), tổng số 360 lượt người tham dự. Công tác phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cho tổ dân, khu phố để đến tận tay với người dân cũng được UBND phường đẩy mạnh. Theo đó, trong năm 06 tháng năm 2024 là 1.650 tài liệu tuyên truyền, tờ rơi.

Hội nghị tuyên truyền tại khu phố 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBND phường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, học tập các quy định theo pháp luật về cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan... đặc biệt chú trọng đến quy định mang tính chuyên ngành phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức; việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh và Thành phố.

Công chức đang tuyên truyền người dân thực hiện quy trình trực tuyến đối với 02 nhóm TTHC liên thông  tại bộ phận "một cửa"

Tại Bộ phận "một cửa'' của phường, việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, bao gồm: Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị, bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức tích cực vận động nhân dân thực hiện quy định của pháp luật trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo thuận tiện, minh bạch, chính xác, đúng pháp luật; phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến của tổ chức, công dân về đánh giá, nhận xét kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện thu phí không dùng tiền mặt theo quy định.

Thông qua các Hội nghị và qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn phương.Giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3051